సినేడబ్బ కొత్త వాక్యము 3

“ఎదుటి మనిషిని ప్రేమించటం తెలికపోయిన పర్వాలేదుగాని వాళ్ళని కావాలని ఎక్కిరించటం, చులకనగాచుడటం , అవమానిచటం చాల పెద్ద తప్పు . ఈ తప్పు చేయకండి . ఒకవేలచేసేదట్టు

Read more

Cinedabba quote1

“గొప్ప అదృష్టవంతుడు ఎవడు అంటే, తనచుట్టు ఉండే నలుగురు మనుషులు ప్రేమ ఆప్యాయతలు చూపించగలిగే వాళ్ళను పొందినవాడు గొప్ప అదృష్టవంతుడు అని చెప్పొచు “

Read more