ధనుష్ కోల్వరిది అరుదైన రికార్డు

Capture4ధనుష్ 2011 లో పడిన పాట కొలవరిది .ఆ పాట అప్పట్లో ఒక ఊపు ఆపేసింది . అది ఎంతగా హిట్ అయిన్దతే ఎవరికి వారె తమ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *