అఖిల్ అవన్నీ అపుహలె అని తేల్చిచెప్పాడు

అఖిల్ ఈ సంవత్సరం తన మొదటి చిత్రం అఖిల్లో అదరగొట్టాడు . అఖిల్ రెండవ చిత్రం ఇంకా ఏమిఖరారు కాకాముందే, మీడియా లో అపుహాలు వినపడ్డాయి.

ఇప్పుడు అఖిల్ అవన్నీ అపుహలె అని తేల్చిచెప్పాడు . అతను ఇంకా రెండవ చిత్రానికి సంభందించిన ఏదిఖరారు కాలేదని,ఇంకా అతడు ప్రేస్తుతానికి ఓపికగా ఉన్నాడని కూడా చెప్పాడు .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *