ఈ సంవత్సరం 1000+ కోట్లు సాదించిన సల్మాన్ ఖాన్

సల్మాన్ ఖాన్ ఈ సంవత్సరంలో రెండు చిత్రాలు విడుదల చేశాడు . ఒకటి బజిరంగి భైజన్,ఆ చిత్రం మొతానికి 600+ గ్రాస్ డబులు సదించిన్ది. మరి రెండవది ప్రేమ రతన్ ధన పయో, ఈ చిత్రం 400+ గ్రాస్ డబులు సాదించిన్ది.

మరి మొతానికి సల్మాన్ ఖాన్ 1000+ గ్రాస్ డబులు తన రెండు సినిమాలతో ఈ సంవత్సరం సాదించాడు . మరి వచ్చే సంవత్సరం ఇoకేని వసూలు సాదిస్తాడో చూడాలి మరి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *