ఉత్తేజ్ కూతురు చేతనా మొదటి చిత్రం పిక్స్

ఉత్తేజ్ కూతురు చేతనా సినీరంగంలో అడుగు పెట్టింది, తన మొదటి చిత్రం పేరు “షీ “. ఆ చిత్రంలోని ఫోటోలు కింద ఉన్నాయ్ . 10269601_1217519018262443_3188612081081577788_n

1915786_1217519028262442_2190088119981319808_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *