ఎక్ష్ప్రెస్స్ రాజ చిత్రం కొత్త పోస్టర్

ఎక్ష్ప్రెస్స్ రాజ చిత్రం బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద మంచి వసూళ్ళు సాదిస్తుంది , ఇప్పుడు ఈ చిత్రం యొక్క కొత్త పోస్టర్ విడుదల అయింది . మీరు దానిని కింద చూడండి .

 

Young Hero says 20 days is new 100days

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *