నాని కొత్త చిత్రం మొదటి ఫోటో

నాని కొత్త చిత్రం మొదటి ఫోటో విడుదల చేశారు . ఇక ఈ చిత్రానికి కృష్ణగాడి వీరప్రేమగాధ అని పేరు పెటారు .

 

Nani new movie first look

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *