నాన్నకు ప్రేమతో చిత్రం మొత్తం వసూళ్ళు

నాన్నకు ప్రేమతో చిత్రం యొక్క మొత్తం వసూళ్ళు

ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణా – 36. 1 కోట్లు

విదేశాలలో – 11. 2 కోట్లు

ఇతర రాష్ట్రాలలో – 7. 6 కోట్లు

మొత్తం – 54. 9 కోట్లు

చిత్రం యొక్క మొత్తం వసూళ్ళు బానే వచ్చాయి చిత్రం యొక్క మొదట్లో స్పందనని బట్టి ఆలోచిస్తే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *