నేను శైలజ చిత్రంలో తొలగించిన సన్నివేశాలు

నేను శైలజ చిత్రం బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద మంచి విజయం సాధిస్తుంది . చిత్రం విడుదల అయినపట్ట నుంచి చిత్రానికి మంచి స్పందన లభిస్తుంది .

ఇప్పుడు చిత్రబృంధంవారు చిత్రంలోని కొన్ని తొలగించిన సన్నివేశాలు విడుదల చేశారు . మరి మీరు గనుక ఇంకా వాటిని చూడకపోతే చూడండి .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *