పూరి జగన్ అరుదైన రికార్డు

పూరి జగన్ ఇప్పుడు ఒక అరుదైన రికార్డు కొట్టాడు , అది ఏమిటంటే ఒకేసారి ఇద్దరు హీరోల కధను ఒప్పించగలిగాడు . ఈ ఇద్దరు ఎవరంటే ఒకటి జునియార్ N.T.R ఇంకోటి కళ్యాణ్ రామ్ . వీళ్ళతో కలిసి అతను సినిమా చేస్తునాడు .

మరి ఇద్దరు హీరోలకి ఒకేసారి కధ చెప్పి ఒప్పించటం అన్నది గొప్ప విషయమే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *