సినేడబ్బ కొత్త వాక్యము

“జీవితంలో మనం కష్టమైన మరియు అవకాశాలు తక్కువ ఉండే

వ్రుతిన్ని ఎంచుకునేముందు , ఏదో ఒక పనిలో నైపుణ్యం సంపాదించి

దానిలో కొన్ని రోజులు పని చేశాక ఆ తరువాత మనం అనుకున్నదానిలోకి ప్రయత్నిస్తే

మంచిది , ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం దానిలో విజయం సాదించక పోయిన , మనం నేర్చుకున్న

నైపుణ్యం మనకి తరువాత మన జీవనాని సాగించటానికి ఉపయోగపడుతుంది . ”

గమనిక : ఇది సినేడబ్బ వారి వ్యక్తిగత అబిప్రాయము

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *