సినేడబ్బ కొత్త వాక్యము 3

“ఎదుటి మనిషిని ప్రేమించటం తెలికపోయిన పర్వాలేదుగాని

వాళ్ళని కావాలని ఎక్కిరించటం, చులకనగాచుడటం , అవమానిచటం చాల పెద్ద తప్పు .

ఈ తప్పు చేయకండి . ఒకవేలచేసేదట్టు అయితే , అలాగే మనన్ని వేరేవాళ్ళు చేస్తే
మనకి ఎలా ఉంటుంది అన్న ఆలోచన మీకు చేసేముందు మెదిలితే ఇంకా ఎప్పుడు మీరు అలా చేయరు “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *