సుదీర్బాబు భలే మంచి రోజు విడుదల కరారు అయిన్ది.

సుదీర్ బాబు నటించిన చిత్రం భలే మంచి రోజు,ఈ చిత్రం యొక్క ట్రైలర్ అందరిని ఆక్టు కున్ది. ఈ చిత్రని ఈ నెల 25 న రిలీజ్ చెస్తునారు.
దీనిని దిల్ రాజు నిజాం లో మరియు వంశి గుంటూరు లో పాపిని చెస్తునారు.ఈ చిత్రం చాల థియేటర్ లో 25 న ప్రేక్షకుల ముందికి రబొతున్ది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *